dGEM: Decentralized algorithm for Generalized mixed Effect Models with the Application in Hospital Profiling

Authors: Jiayi Tong, Chongliang Luo, Jiang Bian, Milou Brand, Zhaoyi Chen, Scott DuVall, Thomas Falconer, Mengchun Gong, Kevin He, Chung-Soo Kim, Miguel Angel Mayer, Bhavnisha Patel, Di Wang, Hua Xu, Guanjin Yin, Yujia Zhou, David A. Asch, Yong Chen

Files

Abstract