Confidence Score: A Data-Driven Measure for Inclusive Systematic Reviews Considering Unpublished Preprints

Authors: Jiayi Tong, Chongliang Luo, Yifei Sun, Rui Duan, M. Elle Saine, Lifeng Lin, Yifan Peng, Yiwen Lu, Anchita Batra, Anni Pan, Olivia Wang, Ruowang Li, Arielle Anglin, Yuchen Yang, Xu Zuo, Yulun Liu, Jiang Bian, Stephen E. Kimmel, Keith Hamilton, Adam Cuker, Rebecca A. Hubbard, Hua Xu, Yong Chen

Brief Report