Quantifying Racial Disparities in Kidney Graft Failure Rates Using US Registry Data with Federated Learning Algorithms

Authors: Dazheng Zhang, Jiayi Tong, Xing He, Jiang Bian, Yong Chen

Brief Report